Fundacja na rzecz dziedzictwa narodowego

imienia Józefa PiłsudskiegoStatut

Statut Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego

§1

 1. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 11 czerwca 2014 w Łodzi, Fundację o nazwie: “Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsdskiego”, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej i kulturalnej na rzecz dziedzictwa narodowego, szczególnie w zakresie wspierania działalności o charakterze archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym, na rzecz zabezpieczania, badania i udostępniania zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w kraju na świecie.

§ 4

 1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące działalność zgodną z celami Fundacji, a w szczególności:
  1. działania służące pozyskiwaniu, gromadzeniu, przechowaniu i konserwacji dokumentów i innych materiałów historycznych dotyczących Polski i Polonii na całym świecie,
  2. działania służące pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu dzieł sztuki, książek i innych obiektów materialnych związanych z Polakami i ich działalnością w Polsce i za granicą,
  3. badania naukowe w dziedzinie współczesnej historii Polski i Polonii oraz w dziedzinach szeroko pojętej archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa,
  4. tworzenie zapisów historii Polski i Polaków na całym świecie, z zastosowaniem wszelkich technik, w tym multimedialnych i Internetu,
  5. konwersję cyfrową (digitalizację), zabezpieczenie cyfrowe i szerokie udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego, w szczególności archiwaliów, a także rozwijanie technologii i technik cyfrowych do tego służących,
  6. współpracę międzynarodową na rzecz edukacji, nauki, wymiany informacji, rozwoju w dziedzinach nauk historycznych, archiwistyki, muzealnictwa, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych,
  7. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na tematy historyczne,
  8. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
  9. promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w Polsce i na świecie.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 3.000 złotych (trzy tysiące).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  2. grantów, darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  5. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust.2,
  6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 3§ 4.

§ 6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
 2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Fundacji.
 7. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez Fundatora.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Reprezentacja fundacji:
  1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedyny członek Zarządu.
  2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli
   w imieniu Fundacji upoważnieni są:
   - Prezes Zarządu samodzielnie i bez ograniczeń,
   - pozostali członkowie Zarządu samodzielnie - w zakresie czynności prawnej, w której wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza kwoty 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych, natomiast w zakresie czynności prawnej, w której wartość rozporządzenia lub zobowiązania przekracza kwotę 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych oraz w sprawach niemajątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
  4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  6. powoływanie Dyrektora Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
 2. Członków Rady Fundacji wybiera Rada Fundatora.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Kandydatów na członków nowej Rady wskazuje Fundatorowi ustepująca Rada. Każdy członek Rady może zasiadać w niej przez maksymalnie cztery kadencje.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
 6. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
 6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 15

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (ii) na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Sponsorzy fundacji

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×